Descrierea specializării


Programul de studii de licență în Administrație Publică urmărește formarea, dezvoltarea și perfecționarea tinerilor studenți în domeniul administrației publice și al managementului public, într-un mod inteligent și sustenabil.


Scopul programului nostru este asigurarea competențelor necesare realizării actului de guvernare și se adresează tuturor celor care doresc să lucreze sau celor care lucrează deja în aparatul administrativ al statului, atât la nivel local, cât și la nivel central sau european. Urmărim formarea unui tip de funcționar public adaptat timpului prezent, capabil să înțeleagă cerințele guvernanței multinivel ale Uniunii Europene și care să țină pasul cu provocările lumii globalizate, inclusiv cu preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare.


Arii de specializare


În cadrul procesului de formare a studenților, programul de licență în Administrație Publică are drept prim obiectiv inserția rapidă și eficientă a absolvenților pe piața muncii, într-una din ariile studiate. În sensul acesta, curricula este structurată astfel încât să ofere studenților cunoștințe teoretice interdisciplinare vitale funcției publice, provenite din științe politice, studii europene și relații internaționale, drept, științe economice sau sociologie.


În afara backgroundului teoretic general, competențele propuse a fi create prin disciplinele nominalizate în Planul de învățământ sunt menite să echipeze studenții cu soft skill-urile utile unui absolvent de Administrație publică al timpurilor prezente.


Rezultatele învățării


 • Cunoașterea cu caracter general a organizării și funcționării administrației publice în România;
 • Exersarea lucrului în echipă și a leadership-ul în cadrul diverselor proiecte dezvoltate în cei trei ani de facultate;
 • Rezolvarea de probleme și luarea deciziilor în cadrul diverselor proiecte dezvoltate în cei trei ani;
 • Utilizarea tehnologiei informației;
 • Recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității;
 • Deschiderea apetitului pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
 • Preocupare pentru respectarea eticii profesionale a funcției publice.

Traseul parcurs


Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate în Administrație publică sub forma unui program de licență cu durata de trei ani, care poate fi continuat în cadrul facultății noastre prin doi ani de masterat fie în Politici publice și Advocacy, fie în International Development and Management of Global Affairs și de trei ani de Doctorat în Științe politice. Oferim astfel un modul complet al sistemului Bologna Licență, Masterat și Doctorat.


Posibile ocupații


Studenţii de la specializarea Administraţie Publică devin licenţiaţi în Ştiinţe administrative şi vor putea lucra în calitate de funcţionari publici. Particularizând, specializarea Administrație publică vă pregătește pentru următoarele profesii:

 • Administrator public;
 • Agent de dezvoltare;
 • Consilier administrație publică;
 • Consilier armonizare legislativă;
 • Consultant în administraţia publică;
 • Expert administrație publică;
 • Expert armonizare legislativă;
 • Inspector de specialitate în administrația publică;
 • Manager proiect;
 • Referent de specialitate în administrația publică;
 • Reglementator;
 • Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: manager public

Oportunități de angajare


Potențiali angajatori:

 • instituții din administrația publică locală sau județeană (primării, consilii locale, județene),
 • administrația centrală în teritoriu (prefecturi, servicii publice deconcentrate)
 • administrația națională (ministere, agenții),
 • administrația europeană (prin participarea la concursurile EPSO),
 • organizații non-guvernamentale, firme private.

Puncte tari


Programul nostru de Licență respectă întru totul standardele naționale și europene de ofertare a formării în Administrație publică. Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, am pregătit un mix interdisciplinar optim de materii provenind din domenii diferite (științe politice, studii europene, științe economice, drept, sociologie, resurse umane), oferind o paletă completă de cursuri necesare unui debutant într-o carieră în administrația publică.


În plus, echipa care predă la această specializare este una mixtă, alcătuită din cadre didactice ale Universității la care se adaugă experți externi, practicieni ai administrației publice, formând împreună mixt-ul ideal de formatori pentru viitorii administratori publici. De asemenea, studenții vor putea să beneficieze de stagii de practică în instituțiile noastre partenere din administrația locală, de activități curriculare și extra-curriculare în context multicultural.


Practica de specialitate


Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II – semestrul 2 și III- semestrul 1, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator. Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student și acceptarea de către conducerea unității respective, precum și a coordonatorului de practică.


Locații pentru practică:

 • Primăria Timișoara,
 • Prefectura Timiș,
 • Asociația Pro Democrația,
 • Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Voluntariat


La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Studenții pot obține 2 extra credite pe semestru în urma acestei activități. Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament voluntariat.


Coordonator program de studii: lect. dr. Corina Turșie