Descrierea specializarii

Societatea contemporană este “cucerită” de comunicare. Mai mult decât oricând asistăm la expansiune a “satului global” descris acum jumătate de secol de Marshall MacLuhan și care s-a transformat într-o adevărată civilizaţie a comunicării şi a mijloacelor de comunicare în masă. Comunicarea a devenit nu doar o știință, ci o valoare fundamentală a emancipării individuale și colective, inerentă naturii noastre și vieții cotidiene. Domeniul științelor comunicării este un domeniu de studiu vast care vă propune integrarea diferitelor perspective porinind de la semnificațiile conceptuale ale comunicării de la transmitere și transfer de informații la cele de interacțiune și influențare în relațiile socio-umane și ajungând la abordări aplicate, exprimate în comunicarea publică, instituțională, cu formele sale mediatice, politice, comerciale etc. sau în abordările ce țin de comunicarea non-verbală și de cea online. Prin urmare, prin programul de Comunicare și relații publice propunem studenților o experiență de învățare creativă, practică, fundamentată pe realitatea socio-economică contemporană, oferind astfel oportunități excepționale de dezvoltare personală și profesională, prin încurajarea performanței, a creativității și a talentului. Rămâne să vă convigem, prin competențele dobândite în urma parcurgerii progrmului nostru de studiu, că nu doar că “non-comunicarea este imposibilă”, ci “comunicarea este inevitabilă“ atât pentru profesioniști de succes, cât și pentru cetățeni activi și informați ai societății de azi.

Posibile ocupatii

specialist în relații publice; mediator; referent de specialitate marketing; specialist protocol și ceremonial; consultant cameral; purtător de cuvânt; brand manager; organizator protocol; 243209 – organizator relații; organizator târguri și expoziții; prezentator expoziții; specialist relații sociale; expert relații externe; curier diplomatic; analist servicii client; asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare); corespondent comercial; asistent comercial; specialist în activitatea de lobby.

Traseul parcurs

 Obiectivul general al programului de studii Comunicare și Relații Publice este subordonat unei misiuni formative, ştiinţifice şi culturale, menite să asigure studenţilor o pregătire de bază în domeniul comunicării și relațiilor publice, îmbinând aspectele teoretice cu cele aplicative, în vederea dobândirii cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare, care să le faciliteze absolvenţilor inserţia în câmpul muncii, să-i ajute să dezvolte o afacere proprie sau să le ofere perspectiva de a-şi continua studiile şi de a se angrena în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Conţinutul formativ al programului de studiu, reflectat în Planul de învățământ, se constituie din următoarele categorii de discipline: fundamentale, de specialitate şi complementare.
Disciplinele din Planul de învăţământ sunt distribuite pe ani de studii şi pe semestre, în succesiune logică. Astfel, în anul I, în primele două semestre de studiu, sunt incluse, îndeosebi, disciplinele fundamentale, introductive, iar în anii II și III de studii, accentul cade pe disciplinele de specialitate, care sunt focalizate pe achiziţionarea de cunoştinţe şi competenţe profesionale. Disciplinele complementare asigură dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe transversale, din ariile interdisciplinare/ transdisciplinare ale programului de studii vizat sau din alte domenii fundamentale.
Întregul parcurs curricular se bazează pe principii, metode şi medii de învăţare centrate pe student, în care relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte rezultatele învăţării.

Practica de specialitate.

Pe parcursul semestrelor 3-6, studenții au posibilitatea să-și pună în aplicare cunoștințele dobândite și să interacționeze cu mediul profesional, prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea proiectelor în echipe multidisciplinare, vizite de documentare etc.

Voluntariat.

Voluntariatul încurajează dialogul cu factorii de decizie, cu mediul de afaceri, cu organizaţiile non-profit, cu ONG-urile, cu comunitatea. Activitatea de voluntariat este inclusă în Planul de învățământ ca disciplină facultativă, în toate cele 6 semestre de studiu, fapt ce asigură recunoașterea și acordarea a câte două credite transferabile (suplimentare față de cele 180 de credite obligatorii) pentru fiecare semestru în care a fost realizat stagiul de voluntariat. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în Suplimentul de diplomă.
Voluntariatul oferă studenților șansa unui început, posibilitatea de a se familiariza cu contexte sociale noi, de a trăi experiențe inedite, de a-și cunoaște și valorifica mai bine potențialul, de a-și spori vizibilitatea în comunitate și de a-și construi un viitor.

Oportunitati de angajare

Specialiștii în comunicare și relații publice își desfășoară activitatea în următoarele tipuri de organizații: agenții de relații publice; departamente de specialitate ale guvernului, administrației publice și a diferitor servicii publice; organizații non-profit; ONG-uri; departamente sau firme specializate în relații publice (public relations, corporate communication, communication, public affair, advertising public relations); secții specializate, dedicate diferitelor probleme: relații cu presa, cu consumatorii, cu investitorii, cu agențiile guvernamentale, etc.
În calitate de tehnicieni și manageri ai comunicării, specialiștii în relații publice, „relaționiștii”, îndeplinesc diverse funcții și atribuții,. Enumerăm doar o parte din gama vastă a atribuțiilor specifice: îmbunătățirea imaginii instituției; facilitarea comunicării interne și externe, facilitarea rezolvării problemelor, a situațiilor de criză, care implică aspecte de comunicare; redactarea și editarea de comunicate, știri de presă, radio sau televiziune, newslettere, scrisori, anunțuri, cuvântări, rapoarte de activitate în formate tradiționale sau multimedia; apariția în fața unor publicuri, interne sau externe, pentru a ține cuvântări; pregătirea apariției și discursului public pentru liderii organizațiilor, purtătorii de cuvânt sau alți membri ai organizației; organizarea de evenimente speciale, conferințe de presă, inaugurări de obiective, aniversări, vizite, concursuri, lansări de programe, campanii de stringhere de fonduri; contactarea, stabilirea de legături și menținerea relațiilor cu presa, cu reprezentanții comunității, cu liderii organizațiilor, cu mediul de afaceri; distribuirea de informații sau plasarea materialelor în presă; analiza categoriilor de publicuri, interne sau externe; studierea situației politice, a poziției presei și a grupurilor de interese; planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea programelor de relații publice.

Puncte tari.

1. Relevanţa cognitivă şi profesională a programului de studii Comunicare și relații publice este definită în funcţie de cerinţele pieţei muncii, de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu.
2. Studenții pot să-și individualizeze parcursul formativ prin oportunitatea de a alege din pachetele de discipline opționale de specialitate și complementare, incluse în Planul de învățământ. Pe parcursul semestrelor 3-5, studenților li se oferă posibilitatea să aleagă din vasta gamă de discipline complementare, ofertate de toate facultățile UVT. Specificul acestor discipline, care vizează formarea de competențe transversale, constă în faptul că sunt de noutate absolută, sunt în acord cu ultimele evoluții ale domeniilor de referință, reprezintă rezultatul cercetărilor de ultimă oră și al creativității cadrelor didactice care le-au elaborat și propus. Diversificarea ofertei educaționale se poate realiza și prin completarea studiilor cu discipline facultative, care i-ar putea ajuta pe viitorii specialiști să facă față mai ușor competiției de pe piața muncii și exigenţelor sociale actuale.
3. Internaționalizarea ofertei educaționale se realizează prin mobilitățile la care au acces studenții specializării Comunicare și relații publice. Programul de mobilități ERASMUS+ oferă studenților ocazia de a studia sau de a efectua un stagiu de practică într-o întreprindere sau instituţie de învăţământ superior, cu care UVT are încheiat un acord bilateral, beneficiind de sprijin financiar pe toată durata de studii, cuprinsă între 3 și 12 luni. Stagiile de studiu sau plasament urmate în străinătate sunt recunoscute la întoarcerea în ţară, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)