Licență

SPECIALIZĂRI

Descrierea specializarii
Programul de studii de licență în Administrație Publică urmărește formarea, dezvoltarea și perfecționarea tinerilor studenți în domeniul administrației publice și al managementului public, într-un mod inteligent și sustenabil. Scopul programului nostru este asigurarea competențelor necesare realizării actului de guvernare și se adresează tuturor celor care doresc să lucreze sau celor care lucrează deja în aparatul administrativ al statului, atât la nivel local, cât și la nivel central sau european. Urmărim formarea unui tip de funcționar public adaptat timpului prezent, capabil să înțeleagă cerințele guvernanței multinivel ale Uniunii Europene și care să țină pasul cu provocările lumii globalizate, inclusiv cu preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare.

Arii de specializare

În cadrul procesului de formare a studenților, programul de licență în Administrație Publică are drept prim și cel mai important obiectiv inserția rapidă și eficentă a absolvenților pe piața muncii, într-una din ariile studiate. În sensul acesta, curricula este structurată astfel încât ofere studenților cunoștințe teoretice interdisciplinare vitale funcției publice, provenite din științe politice, studii europene și relații internaționale, drept, științe economice sau sociologie. În afara backgroundului teoretic general, competențele propuse a fi create prin disciplinele nominalizate în Planul de învățământ sunt menite să echipeze studenții cu soft skill-urile utile unui absolvent de Administrație publică al timpurilor prezente.
Rezultate ale învățării: - cunoașterea cu caracter general a organizării și funcționării administrației publice în România; exersarea lucrului în echipă și a leadership-ul în cadrul diverselor proiecte dezvoltate în cei trei ani de facultate; rezolvarea de probleme și luarea deciziilor în cadrul diverselor proiecte dezvoltate în cei trei ani; utilizarea tehnologiei informației; recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității; deschiderea apetitului pentru învățarea pe tot parcursul vieții; preocupare pentru respectarea eticii profesionale a funcției publice.

Traseul parcurs
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate în Administrație publică sub forma unui program de licență cu durata de trei ani, care poate fi continuat în cadrul facultății noastre prin doi ani de masterat fie în Politici publice și Advocacy, fie în International Development and Management of Global affairs și de trei ani de Doctorat în Științe politice. Oferim astfel un modul complet al sistemului Bologna Licență, Masterat și Doctorat.

Posibile ocupatii
Studenţii de la specializarea Administraţie Publică devin licenţiaţi în Ştiinţe administrative şi vor putea lucra în calitate de funcţionari publici.
Particularizând, specializarea Administrație publică vă pregătește pentru următoarele profesii:
Administrator public; Agent de dezvoltare; Consilier administratia publica; Consilier armonizare legislativa; Consultant în administraţia publică; Expert administratia publica; Expert armonizare legislativa; Inspector de specialitate în administratia publica; Manager proiect; Referent de specialitate în administratia publica; Reglementator; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: manager public

Oportunitati de angajare
Potențiali angajatori: instituții din administrația publică locală sau județeană (primării, consilii locale, județene), administrația centrală în teritoriu (prefecturi, servicii publice deconcentrate) sau națională (ministere, agenții), administrația europeană (prin participarea la concursurile EPSO)sau organizații non-guvernamentale, firme private.

Puncte tari
Programul nostru de Licență respectă întru totul standardele naționale și europene de ofertare a formării în Administrație publică. Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, am pregătit un mix interdisciplinar optim de materii provenind din domenii diferite (științe politice, studii europene, științe economice, drept, sociologie, resurse umane), oferind o paletă completă de cursuri necesare unui debutant într-o carieră în administrația publică. În plus, echipa care predă la această specializare este una mixtă, alcătuită din cadre didactice ale Universității la care se adaugă experți externi, practicieni ai administrației publice, formând împreună mixt-ul ideal de formatori pentru viitorii administratori publici. De asemenea, studenții care se vor prezenta la Admitere în 2017 pentru această specializare vor avea șansa unică în România de a studia Administrație publică, în următorii trei ani, în orașul Capitală Culturală Europeană 2021 și să beneficieze de stagii de practică în instituțiile noastre partenere din administrația locală, de activități curriculare și extra-curriculare în context multicultural.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II - semestrul 2 și III- semestrul 1, în acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educației Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
 Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student și acceptarea de către conducerea unității respective, precum și a coordonatorului de practică.
Locații pentru practică: Primăria Timișoara, Prefectura Timiș, Asociația Pro Democrația, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Studentii pot obtine 2 extra credite pe semestru in urma acestei activitati. Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament voluntariat

Coordonator program de studii: lect. dr. Corina Turșie

Descrierea specializării
Societatea contemporană este “cucerită” de comunicare. Mai mult decât oricând asistăm la expansiune a “satului global” descris acum jumătate de secol de Marshall MacLuhan și care s-a transformat într-o adevărată civilizaţie a comunicării şi a mijloacelor de comunicare în masă. Comunicarea a devenit nu doar o știință, ci o valoare fundamentală a emancipării individuale și colective, inerentă naturii noastre și vieții cotidiene. Domeniul științelor comunicării este un domeniu de studiu vast care vă propune integrarea diferitelor perspective porinind de la semnificațiile conceptuale ale comunicării de la transmitere și transfer de informații la cele de interacțiune și influențare în relațiile socio-umane și ajungând la abordări aplicate, exprimate în comunicarea publică, instituțională, cu formele sale mediatice, politice, comerciale etc. sau în abordările ce țin de comunicarea non-verbală și de cea online. Prin urmare, prin programul de Comunicare și relații publice propunem studenților o experiență de învățare creativă, practică, fundamentată pe realitatea socio-economică contemporană, oferind astfel oportunități excepționale de dezvoltare personală și profesională, prin încurajarea performanței, a creativității și a talentului. Rămâne să vă convigem, prin competențele dobândite în urma parcurgerii progrmului nostru de studiu, că nu doar că “non-comunicarea este imposibilă”, ci “comunicarea este inevitabilă“ atât pentru profesioniști de succes, cât și pentru cetățeni activi și informați ai societății de azi.

Rezultatele învățării
În cei trei ani de studii, vei învăța: - să utilizezi limbajul, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării; - să utilizezi noile tehnologii de informare şi comunicare; - să aplici cele mai eficiente tipuri, metode şi tehnici de comunicare; - să realizezi și promovezi un produs de relații publice și o campanie de relații publice care presupun sarcini de complexitate medie; - să gestionezi crize de imagine și comunicare, să mediezi conflictele și să derulezi procese de negociere și dezbatere publică din organizații; - să rezolvi în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora; - să aplici tehnici de muncă eficientă în echipa multidisciplinară, cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice.

Posibile ocupații: specialist în relații publice; mediator; referent de specialitate marketing; specialist protocol și ceremonial; consultant cameral; purtător de cuvânt; brand manager; organizator protocol; 243209 – organizator relații; organizator târguri și expoziții; prezentator expoziții; specialist relații sociale; expert relații externe; curier diplomatic; analist servicii client; asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare); corespondent comercial; asistent comercial; specialist în activitatea de lobby.

Traseul parcurs. Obiectivul general al programului de studii Comunicare și Relații Publice este subordonat unei misiuni formative, ştiinţifice şi culturale, menite să asigure studenţilor o pregătire de bază în domeniul comunicării și relațiilor publice, îmbinând aspectele teoretice cu cele aplicative, în vederea dobândirii cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare, care să le faciliteze absolvenţilor inserţia în câmpul muncii, să-i ajute să dezvolte o afacere proprie sau să le ofere perspectiva de a-şi continua studiile şi de a se angrena în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Conţinutul formativ al programului de studiu, reflectat în Planul de învățământ, se constituie din următoarele categorii de discipline: fundamentale, de specialitate şi complementare.
Disciplinele din Planul de învăţământ sunt distribuite pe ani de studii şi pe semestre, în succesiune logică. Astfel, în anul I, în primele două semestre de studiu, sunt incluse, îndeosebi, disciplinele fundamentale, introductive, iar în anii II și III de studii, accentul cade pe disciplinele de specialitate, care sunt focalizate pe achiziţionarea de cunoştinţe şi competenţe profesionale. Disciplinele complementare asigură dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe transversale, din ariile interdisciplinare/ transdisciplinare ale programului de studii vizat sau din alte domenii fundamentale.
Întregul parcurs curricular se bazează pe principii, metode şi medii de învăţare centrate pe student, în care relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte rezultatele învăţării.

Practica de specialitate. Pe parcursul semestrelor 3-6, studenții au posibilitatea să-și pună în aplicare cunoștințele dobândite și să interacționeze cu mediul profesional, prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea proiectelor în echipe multidisciplinare, vizite de documentare etc.

Voluntariat. Voluntariatul încurajează dialogul cu factorii de decizie, cu mediul de afaceri, cu organizaţiile non-profit, cu ONG-urile, cu comunitatea. Activitatea de voluntariat este inclusă în Planul de învățământ ca disciplină facultativă, în toate cele 6 semestre de studiu, fapt ce asigură recunoașterea și acordarea a câte două credite transferabile (suplimentare față de cele 180 de credite obligatorii) pentru fiecare semestru în care a fost realizat stagiul de voluntariat. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în Suplimentul de diplomă.
Voluntariatul oferă studenților șansa unui început, posibilitatea de a se familiariza cu contexte sociale noi, de a trăi experiențe inedite, de a-și cunoaște și valorifica mai bine potențialul, de a-și spori vizibilitatea în comunitate și de a-și construi un viitor.

Oportunități de angajare.
Specialiștii în comunicare și relații publice își desfășoară activitatea în următoarele tipuri de organizații: agenții de relații publice; departamente de specialitate ale guvernului, administrației publice și a diferitor servicii publice; organizații non-profit; ONG-uri; departamente sau firme specializate în relații publice (public relations, corporate communication, communication, public affair, advertising public relations); secții specializate, dedicate diferitelor probleme: relații cu presa, cu consumatorii, cu investitorii, cu agențiile guvernamentale, etc.
În calitate de tehnicieni și manageri ai comunicării, specialiștii în relații publice, „relaționiștii”, îndeplinesc diverse funcții și atribuții,. Enumerăm doar o parte din gama vastă a atribuțiilor specifice: îmbunătățirea imaginii instituției; facilitarea comunicării interne și externe, facilitarea rezolvării problemelor, a situațiilor de criză, care implică aspecte de comunicare; redactarea și editarea de comunicate, știri de presă, radio sau televiziune, newslettere, scrisori, anunțuri, cuvântări, rapoarte de activitate în formate tradiționale sau multimedia; apariția în fața unor publicuri, interne sau externe, pentru a ține cuvântări; pregătirea apariției și discursului public pentru liderii organizațiilor, purtătorii de cuvânt sau alți membri ai organizației; organizarea de evenimente speciale, conferințe de presă, inaugurări de obiective, aniversări, vizite, concursuri, lansări de programe, campanii de stringhere de fonduri; contactarea, stabilirea de legături și menținerea relațiilor cu presa, cu reprezentanții comunității, cu liderii organizațiilor, cu mediul de afaceri; distribuirea de informații sau plasarea materialelor în presă; analiza categoriilor de publicuri, interne sau externe; studierea situației politice, a poziției presei și a grupurilor de interese; planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea programelor de relații publice.

Puncte tari
1. Relevanţa cognitivă şi profesională a programului de studii Comunicare și relații publice este definită în funcţie de cerinţele pieţei muncii, de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu.
2. Studenții pot să-și individualizeze parcursul formativ prin oportunitatea de a alege din pachetele de discipline opționale de specialitate și complementare, incluse în Planul de învățământ. Pe parcursul semestrelor 3-5, studenților li se oferă posibilitatea să aleagă din vasta gamă de discipline complementare, ofertate de toate facultățile UVT. Specificul acestor discipline, care vizează formarea de competențe transversale, constă în faptul că sunt de noutate absolută, sunt în acord cu ultimele evoluții ale domeniilor de referință, reprezintă rezultatul cercetărilor de ultimă oră și al creativității cadrelor didactice care le-au elaborat și propus. Diversificarea ofertei educaționale se poate realiza și prin completarea studiilor cu discipline facultative, care i-ar putea ajuta pe viitorii specialiști să facă față mai ușor competiției de pe piața muncii și exigenţelor sociale actuale.
3. Internaționalizarea ofertei educaționale se realizează prin mobilitățile la care au acces studenții specializării Comunicare și relații publice. Programul de mobilități ERASMUS+ oferă studenților ocazia de a studia sau de a efectua un stagiu de practică într-o întreprindere sau instituţie de învăţământ superior, cu care UVT are încheiat un acord bilateral, beneficiind de sprijin financiar pe toată durata de studii, cuprinsă între 3 și 12 luni. Stagiile de studiu sau plasament urmate în străinătate sunt recunoscute la întoarcerea în ţară, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Descrierea specializarii
Programul de studii Filosofie are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul Filosofiei prin discipline specifice care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Întregul proces educativ este proiectat astfel încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare. Programul de studii Filosofie asigură pregătire teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic. Programul de studii în Filosofie oferă o perspectivă largă asupra acestui domeniu, oferind atât cursuri ce abordează în mod sistematic probleme din filosofia contemporană cât și cursuri ce abordează istoria filosofiei și interpretarea textelor clasice; atât cursuri cu o aplecare mai teoretică (fenomenologie, metafizică, epistemologie, filosofia limbajului, filosofia științei etc.) cât și cursuri cu o aplecare înspre filosofie practică și aplicată (etică, consiliere filosofică, filosofia religiei, filosofia inteligenței artificiale, etc.). De asemenea, metodele și orientarea generală a specializării sunt ecumenice încercând să nu limiteze educația studenților la o singură abordare sau tradiție filosofică.
Programul de studii Filosofie este organizat astfel: Filosofie - nivel licenţa, Philosophical Counselling and Consultancy - nivel Master, doctorat în Filosofie – nivel Doctorat. Dacă veți alege să studiați Filosofie, veți învăța să: Identificați, analizați şi soluţionați probleme interumane şi interculturale; Produceți, proiectați şi comunicați idei filosofice; Abordați teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente.;
Posibile ocupatii
Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi gimnazial; Consilier pentru tineret; Publicist; Consiler de etică; Filosof; Istoric; Istoriograf; Politolog; Cercetător în filosofie; Asistent de cercetare în filosofie; Cercetător în istorie; Asistent de cercetare în istorie; Cercetător în ştiinţe politice; Asistent de cercetare în ştiinţele politice;
Oportunitati de angajare
Absolvenții programului de studii Filosofie pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții programului de studii Filosofie au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Filosofia se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile culturale şi de cele socio-politice aflate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare, colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.

Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.

Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat

Descrierea specializarii
Vrei să înveţi cum se scrie şi se filmează o ştire? Cum se montează un material audio-video? Sau cum să faci promovare pe reţelele de socializare? Cum e cu blogging-ul şi vlogging-ul? Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le afli devenind student la Jurnalism. Facultatea noastră îţi oferă oportunitatea de a învăţa bazele unei meserii dinamice, conectate la realitatea în schimbare din domeniul media. Aici afli esenţa noţiunilor teoretice în sala de curs, iar apoi faci aplicatii practice în laboratoare şi în studioul televiziunii studenţeşti UVT TV. Înfiinţată încă din 1992, Specializarea Jurnalism îţi oferă şansa de a învăţa de la profesori cu experienţă în practicarea acestei meserii si în studiul mass-media. Dintre numerosii absolvenţi care au învăţat aici bazele jurnalismului, o parte se afla în redactiile televiziunilor nationale ProTV, Antena 1 sau Realitatea TV, alţii lucrează în filialele regionale ale reţelei Radio România şi TVR, în redacţiile unor publicaţii ca Adevărul sau Tion.ro, la agenţii de presă sau în proiecte independente pe piaţa media. Iar alţii s-au reorientat către domenii înrudite: relaţii publice, publicitate, comunicare organizaţională.
Rezultatele învățării
În cei trei ani de studiu ai ciclului de licenta în Jurnalism vei învăţa să:
• scrii materiale jurnalistice de diverse genuri (ştire, interviu, reportaj ş.a.) şi pentru diverse medii (TV, radio, presă scrisă şi online),
• să înţelegi şi să foloseşti limbajul audiovizual,
• să parcurgi paşii necesari creării si promovării unui produs media online (design web şi producţia unei publicaţii, tehnici de comunicare în social media s.a.),
• să analizezi critic fenomenul media,
• să utilizezi eficient tehnici de persuasiune.
În plus, poţi face practica într-un studio de televiziune dotat cu echipamente de ultimă generaţie: UVT TV este o televiziune studenţească despre care poti afla mai multe aici şi aici .
Posibile ocupatii
Comentator publicist; Corector; Corespondent special (ţară şi străinătate); Editorialist; Fotoreporter; Lector presă / editură; Publicist comentator; Reporter; Reporter operator; Secretar de emisie; Secretar de redacţie; Secretar responsabil de agenţie; Tehnoredactor; Comentator radio tv; Redactor rubrică; Realizator emisiuni rtv; Producător rtv (ştiri); Editor rtv (ştiri).

Oportunitati de angajare
Absolvenții programului de studiu Jurnalism pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor organizații media din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții programului de studiu Jurnalism au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Jurnalismul se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile culturale şi de cele socio-politice aflate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare, colaborarea strânsă cu alte centre universitare din țară și străinătate. Jurnalismul de la UVT are un număr mare cursuri și seminarii dedicate genurilor jurnalistice, pentru ca studenții să poată realize profesionist știri, relatări, reportaje, feature, investigații, editorial și alte genuri de opinie.

Practica de specialitate.
Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator. Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:

Art. 3. (1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”. (2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”. (3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.

Art.4. (1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT. (2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat. (3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

1.1. Obiectiv general
În conformitate cu misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea de Vest din Timișoara (articolul 6 din Carta UVT) obiectivul general constă în formarea de profesioniști cu înaltă calificare în acord cu Sistemul European al Calificărilor în Învățământul Superior prin asigurarea dobândirii cunoștințelor și competențelor necesare pentru specialiștii cu studii superioare.
1.2. Obiective specifice
1.2.1 Formarea de specialiști în Publicitate prin discipline specifice, care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale;
1.2.2 Racordarea pregătirii profesional-ştiinţifice a studenţilor la standardele europene şi la noile domenii interdisciplinare;
1.2.3 Promovarea valorilor academice, educarea în profil larg, flexibil, interactiv şi continuu a studenţilor;
1.2.4 Promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice în concordanţă cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor locale, naţionale şi europene.
Întregul proces educativ este proiectat astfel, încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare.

Descrierea specializării
Programul de studii Publicitate, program cu un caracter aplicativ și interdisciplinar, urmăreşte să formeze viitorii profesionişti în comunicarea publicitară, branding, scriere creativă, media planning, comportamentul consumatorului, publicitate online, social media etc. capabili să propuna, gestioneze și să finalizeze activitățile curente legate de comunicarea specifică publicităţii. Încurajăm creativitatea şi inovaţia atât la nivel vizual, textual cât și organizatoric. Susținem toate acestea prin cunoştinţe teoretice dar și aplicative, sesiuni de practică în instituţii de profil, dorindu-ne să formăm împreună generaţii cu o nouă viziune. Odată cu necesitatea tot mai mare de a creea branduri autentice, pe piaţa autohtonă se resimte imperativ nevoia de profesionişti în Publicitate, care să construiască şi să gestioneze eficient comunicarea, brandul şi imaginea de marcă a instituţiilor sau a persoanei.

Rezultatele învățării
Programul de studii Publicitate vă va învăța să:
- Proiectați și să realizați produse publicitare în conditii prestabilite (afise, broșuri, pagini de facebook, continut tip text, video, audio, foto, campanii publicitare, signalistică și materiale de promovare outdoor etc.) ;
- Realizați un produs publicitar sau o campanie publicitară de la faza inițială și până la analiza feedback-ului primit de la client;
- Identificați şi utilizați corespunzător elementele specifice de deontologie şi de responsabilitate socială.
- Recunoașteți elementele de manipulare dar si pe cele de persuasiune
- Înțelegeți comportamentul consumatorului de azi și să veniți în întâmpinarea nevoilor lui
- Abordați teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente.;

Specializarea Publicitate vă pregătește pentru următoarele ocupații și profesii:
Account manager, account planner, copywriter, media planner, social media expert, specialist in publicitate; specialist promovare online, copywriter; referent de specialitate marketing; Art director publicitate; brand manager; mediaplanner; organizator evenimente, organizator targuri şi expoziţii; organizator protocol; manager de produs; formator; organizator/conceptor/consultant formare; profesor în învăţământul gimnazial - ştiinţe socio-umane şi ale comunicării; auditor responsabilitate socială; tehnoredactor; comentator publicist, publicist comentator; comentator radio TV; corespondent radio, corespondent presă; corespondent special (în ţară şi în străinătate); Organizatori de conferinte; Sef birou reclama publicitara


Oportunitati de angajare
Absolvenții programului de studii Publicitate sunt integrați ușor pe piața muncii datorită verstilității cunoștințelor lor. Buna pregătire teoretică și practică în domeniu este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, cursurile din trunchiul comun asigură întelegerea domeniilor conexe cu care vor interacționa pe piața muncii (marketing, PR - Comunicare și relații publice, mass media etc.)

Puncte tari
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Publicitatea e o specializare căutată de absolventii de liceu, cu o rată mare de absorbție pe piața muncii din domeniu. Încurajăm creativitatea şi inovaţia studenților noștri susţinându-i prin cunoştinţe teoretice şi sesiuni de practică în instituţii de profil. Specializarea își propune să formeze generaţii cu o nouă viziune asupra fenomenului publicitar, generații care să contribuie la construirea și consolidarea unui brand de țară, de persoană sau de produs.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
- Studenții de la specializarea Publicitate anul II au inițiat prin tradiție organizarea unui eveniment de bun venit bobocilor, tradiție ce se transmite din 2009 încoace. Implicarea în organizarea acestui eveniment poate fi raportată ca practică de specialitate sau ca activitate de voluntariat.
Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat

Descrierea specializarii.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se adresează viitorilor specialiști în domeniul relațiilor internaționale, tinerilor care își doresc să lucreze într-o reprezentanță diplomatică sau în structurile naționale ale Ministerului Afacerilor Externe; se adresează celor care doresc să își construiască o carieră de succes într-o multinațională sau organizație guvernamentală/nonguvernamentală cu impact global. Disciplinele predate îmbină elemente de teorie și practică de specialitate menite să pregătească absolvenți capabili să schimbe viitorul, având cunoștințe și competențe urmărite de cei mai prestigioși angajatori. Absolvenții noștri sunt specialiști care contribuie activ la dinamica mediului internațional.
Arii de specializare.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene vă pregătește (printre altele) pentru următoarele profesii: Referent relaţii externe; Consilier afaceri europene; Politolog; Comentator publicist; Editorialist.
Rezultatele învățării
Specializarea "Relaţii Internaţionale şi Studii Europene" răspunde nevoii globale de specialiști pregatiți să facă față provocărilor zilei de mâine. Într-o lume profund globalizată, atât oportunitățile, cât și provocările au caracter transnațional, de aceea programul de studii urmărește: 1 Formarea de specialiști în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene prin discipline specifice, care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale;
2. Racordarea pregătirii profesional-ştiinţifice a studenţilor la standardele europene şi la noile domenii interdisciplinare;
3. Promovarea valorilor academice, educarea în profil larg, flexibil, interactiv şi continuu a studenţilor;
4. Promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice în concordanţă cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor locale, naţionale şi europene;
5. Dezvoltarea abilităților și competențelor cerute de piața muncii actuale și viitoare;
6. Oferirea de oportunități de practică, internship și voluntariat relevante pentru domeniul de studii;
7. Facilitarea accesului la oportunități de angajare în domenii esențiale pentru societate
Oportunitati de angajare.
Absolvenții specializării „Relații Internaționale și Studii Europene” pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, R.I.S.E se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile socio-politice aftlate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare (dovada este în primul rând existența unei linii cu predare în limba română și a uneia cu predare în limba germană), colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate.
Informații sintetice despre practica de specialitate: a) Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr. 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
b) Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
c) Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
d) Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctul b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art.3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Coordonator program de studii: lect. dr. Mihai Panu

Linia de predare în limba germană a specializării Relații Internaționale și Studii Europene fost gândită pentru a îmbina nevoia de specialişti în acest domeniu, odată cu integrarea României în structura comunitară şi dorinţa de a păstra vie cultura şi limba germană în Banat. Multiculturalitatea de care se bucură această specializare i-a adus faimă nu doar pe plan naţional, cât şi internaţional, dovadă fiind multiplele colaborări cu instituţii de învăţământ superior din spaţiul german. La baza creării acestei linii de studiu în limba germană stă un proiect de colaborare încheiat între Universitatea de Vest și Conferința rectorilor din Republica Federală Germania, precum și Serviciul german de schimburi academice (DAAD). Dacă veți alege să studiați Relații Internaționale și Studii Europene în limba germană, veți învăța să:
  • Elaborați proiecte europene si internaţionale;
  • Utilizați metodologii de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
  • Proiectați strategii in domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene;;
  • Asigurați asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse.
Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene în limba germană vă pregătește pentru următoarele profesii:
  • Analist al problemelor de multiculturalitate în spațiul est-european;
  • Consilier afaceri europene;
  • Consilier al deputatului minorității germane din Parlamentul României;
  • Secretar diplomatic.

Coordonator program de studii: lect. dr. Alexandru Jădăneanț

Descrierea specializării
Specializarea Științe Politice are o relevanță aparte în societatea românească postcomunistă. Aceasta oferă studenților instrumentele necesare analizei fenomenelor politice contemporane și abilitățile necesare participării la transformarea și consolidarea instituțiilor democratice. Încurajarea spiritului critic, dezvoltarea unor valori și comportamente asociate unui leadership dinamic, înțelegerea complexității fenomenului social-politic și profesionalizarea politicului sunt câteva dintre cele mai importante repere ale acestei specializări. Dacă veți alege să studiați Științe Politice, veți învăța să elaborarăți și gestionați proiectele, planurile, programele și acțiunile social- politice; proiectați strategii politice în contexte locale, regionale, naționale și globale; susțineți, promovați și comunicați idei și valori sociale și politice. Aceste competențe și cunoștințe sunt solicitate tot mai mult de către angajatorii care activează în domeniul social-politic precum instituțiile publice, organizațiile societății civile și organizațiile lucrative. Există programe si oportunități de practică pentru studenții noștri rezultate din poziționarea geografică a Universității noastre, cum ar fi programele de cooperare transfrontalieră sau programele ADR Vest. Proximitatea cu centre universitare de prestigiu (precum Universitatea din Szeged, Universitatea din Belgrad) facilitează internaționalizarea învățământului și cercetării, precum și dezvoltarea colaborării academice și extra-curriculare în context multicultural.
Posibile ocupatii.
Legislator, membru al executivului, înalt conducător al administrației publice ; Politolog; Comentator publicist; Editorialist; Secretar organizație politica; Referent administrație publica; Consilier organizație politică; Cercetători si asistenți de cercetare in filosofie, istorie si politologie; Consilier afaceri europene.
Oportunități de angajare
Specializarea Științe Politice are o relevanță aparte în societatea românească postcomunistă. Aceasta oferă studenților instrumentele necesare analizei fenomenelor politice contemporane și abilitățile necesare participării la transformarea și consolidarea instituțiilor democratice. Încurajarea spiritului critic, dezvoltarea unor valori și comportamente asociate unui leadership dinamic, înțelegerea complexității fenomenului social-politic și profesionalizarea politicului sunt câteva dintre cele mai importante repere ale acestei specializări. Dacă veți alege să studiați Științe Politice, veți învăța să elaborarăți și gestionați proiectele, planurile, programele și acțiunile social- politice; proiectați strategii politice în contexte locale, regionale, naționale și globale; susțineți, promovați și comunicați idei și valori sociale si politice. Aceste competențe și cunoștințe sunt solicitate tot mai mult de către angajatorii care activează în domeniul social-politic precum instituțiile publice, organizațiile societății civile și organizațiile lucrative.

Puncte tari
Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, sunt ofertate discipline precum Gen si Politica, Studii de arie – Europa Centrală și de Sud-Est, Analiză de discurs, Politică regională etc., cursuri care cu greu se regăsesc printre cursurile ofertate de alte facultăți de profil din țară. Apoi, există programe si oportunități de practică pentru studenții noștri rezultate din poziționarea geografică a Universității noastre, cum ar fi programele de cooperare transfrontalieră sau programele ADR Vest. Nu în ultimul rând, proximitatea cu centre universitare de prestigiu (precum Universitatea din Szeged, Universitatea din Belgrad) facilitează transnaționalizarea învățământului și cercetării, precum și dezvoltarea colaborării academice și extra-curriculare în context multicultural.
Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II și III, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator, iar alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student.

Voluntariat.
În cadrul specializării Științe Politice, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Acest regulament prevede faptul că studenții UVT pot primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat, credite ce vor fi trecute în suplimentul de diplomă. Informații suplimentare privind activitatea de voluntariat se pot obține accesând următorul link

Coordonator program de studii: lect. dr. Ciprian Nițu

Descrierea specializării.
Programul de studii Media digitală are ca obiectiv formarea de specialiști în acest domeniu interdisciplinar și actual al societății de astăzi, bazată din multe puncte de vedere pe tehnologie. Prin discipline aflate la intersecția sțiintelor comunicării și a tehnologiilor digitale, acest program urmărește să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Programul de studii Media digitală asigură atât bazele teoretice de specialitate, dar şi valorificarea acestora în mod practic. Concret, aici vei învăţa despre: - analiza informațiilor, analiza și interpretarea datelor; - producerea de conținut (audio, video, animație, multimedia); - securitate digitală (prin respectarea normelor etice, de intimitate și securitate); - dezvoltarea de aplicații și platforme (digitale, mobile, online). Specializarea Media Digitală îţi oferă oportunitatea de a studia bazele teoretice ale domeniului, în cadrul cursurilor, şi apoi de a le aplica prin activităţi de seminar sau prin proiecte extracuriculare. Prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea de proiectelor în echipe multidisciplinare şi vizite de documentare îţi oferim şansa de a simţi pulsul pieţei muncii şi te aducem cu un pas mai aproape de angajare.

Posibile ocupații:
- Producător de conținut digital;
- Producător de conținut multimedia;
- Designer Web și Grafică;
- Content manager;
- Analist comportamentul consumatorilor online;
- Web Copywriter;
- Social Media Manager;
- Editor social media.


Traseul parcurs.
Conţinutul formativ al programului de studiu, reflectat în Planul de învățământ, se constituie din următoarele categorii de discipline: fundamentale, de specialitate şi complementare.
Disciplinele din Planul de învăţământ sunt distribuite pe ani de studii şi pe semestre, în succesiune logică. Astfel, în anul I, în primele două semestre de studiu, sunt incluse, îndeosebi, disciplinele fundamentale, introductive, iar în anii II și III de studii, accentul cade pe disciplinele de specialitate, care sunt focalizate pe achiziţionarea de cunoştinţe şi competenţe profesionale. Disciplinele complementare asigură dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe transversale, din ariile interdisciplinare/ transdisciplinare ale programului de studii vizat sau din alte domenii fundamentale.
Întregul parcurs curricular se bazează pe principii, metode şi medii de învăţare centrate pe student, în care relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte rezultatele învăţării.

Practica de specialitate. Pe parcursul semestrelor 3-6, studenții au posibilitatea să-și pună în aplicare cunoștințele dobândite și să interacționeze cu mediul profesional, prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea proiectelor în echipe multidisciplinare, vizite de documentare etc.
Voluntariat. Voluntariatul încurajează dialogul cu factorii de decizie, cu mediul de afaceri, cu organizaţiile non-profit, cu ONG-urile, cu comunitatea. Activitatea de voluntariat este inclusă în Planul de învățământ ca disciplină facultativă, în toate cele 6 semestre de studiu, fapt ce asigură recunoașterea și acordarea a câte două credite transferabile (suplimentare față de cele 180 de credite obligatorii) pentru fiecare semestru în care a fost realizat stagiul de voluntariat. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în Suplimentul de diplomă.
Voluntariatul oferă studenților șansa unui început, posibilitatea de a se familiariza cu contexte sociale noi, de a trăi experiențe inedite, de a-și cunoaște și valorifica mai bine potențialul, de a-și spori vizibilitatea în comunitate și de a-și construi un viitor.