Licență

SPECIALIZĂRI. PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT. FIȘE DISCIPLINE

Descrierea specializarii
Programul de studii de licență în Administrație Publică urmărește formarea, dezvoltarea și perfecționarea tinerilor studenți în domeniul administrației publice și al managementului public, într-un mod inteligent și sustenabil. Scopul programului nostru este asigurarea competențelor necesare realizării actului de guvernare și se adresează tuturor celor care doresc să lucreze, sau celor care lucrează deja în aparatul administrativ al statului, atât la nivel local, cât și la nivel central sau european. Urmărim crearea unui nou tip de funcționar public în România, adaptat timpului prezent, capabil să înțeleagă cerințele guvernanței multinivel ale Uniunii Europene și care să țină pasul cu provocările lumii globalizate

Scurt istoric al programului de studii
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizează începând din anul universitar 2015-2016 un nou program de studiu în cadrul Departamentului de Științe Politice. Specializarea de Administrație publică se încadrează în domeniul Științe Administrative și a funcționat în trecut în cadrul UVT la Facultatea de Drept. Preluarea acestei specializări de către PFC este menită a pregăti specialiști în Administrație publică, cu un background teoretic solid de Științe Politice, dar și Relații Internaționale și Studii Europene.
Într-o perioadă în care politicienii dezamăgesc, noi vrem să formăm viitorii profesioniști ai administrației publice din România. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării este cea mai tânără din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Piatra de temelie a facultății fiind pusă în 1999. Pe parcursul timpului, facultatea s-a dezvoltat treptat ajungând să ofere programe de studiu la nivel masteral și doctoral.

Arii de specializare
În cadrul procesului de formare a studenților, programul de licență în Administrație Publică are drept prim și cel mai important obiectiv inserția rapidă și eficentă a absolvenților pe piața muncii, într-una din ariile studiate. În sensul acesta, curricula este structurată astfel încât ofere studenților cunoștințe teoretice interdisciplinare vitale funcției publice, provenite din științe politice, studii europene și relații internaționale, drept, științe economice sau sociologie. În afara backgroundului teoretic solid, competențele propuse a fi create prin disciplinele nominalizate în Planul de învățământ sunt menite să echipeze studenții cu soft skills-urile utile unui absolvent de Administrație publică al timpurilor prezente: exersarea lucrului în echipă și a leadership-ul, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor, utilizarea tehnologiei informației, recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității, inițiativă și spririt antreprenorial, gândire strategică, învățarea pe tot parcursul vieții, cunoașterea limbilor străine, respectarea eticii profesionale. Toate acestea le vor permite ca, la momentul absolvirii, să poată lucra în instituțiile publice locale, județene sau centrale, în oricare dintre ramurile puterii de stat, dar și în instituțiile Uniunii Europene sau organizații din domeniul privat.

Traseul parcurs
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate în Administrație publică sub forma unui program de licență cu durata de trei ani, care poate fi continuat în cadrul facultății noastre prin doi ani de masterat fie în Politici publice și Advocacy, fie în International Development and Management of Global affairs și de trei ani de Doctorat în Științe politice. Oferim astfel un modul complet al sistemului Bologna Licență, Masterat și Doctorat.

Posibile ocupatii
Studenţii de la specializarea Administraţie Publică devin licenţiaţi în Ştiinţe administrative şi vor putea lucra în calitate de funcţionari publici.
Particularizând, specializarea Administrație publică vă pregătește pentru următoarele profesii:
Administrator public - 242208; Agent de dezvoltare - 242207; Consilier administratia publica - 242201; Consilier armonizare legislativa - 261910; Consultant în administraţia publică - 242205; Expert administratia publica - 242202; Expert armonizare legislativa - 261911; Inspector de specialitate în administratia publica - 242203; Manager proiect - 242101; Referent de specialitate în administratia publica - 242204; Reglementator - 242206; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: manager public

Oportunitati de angajare
Potențiali angajatori: instituții din administrația publică locală sau județeană (primării, consilii locale, județene), administrația centrală în teritoriu (prefecturi, servicii publice deconcentrate) sau națională (ministere, agenții), administrația europeană (prin participarea la concursurile EPSO)sau organizații non-guvernamentale, firme private.

Puncte tari
Programul nostru de Licență respectă întru totul standardele naționale și europene de ofertare a formării în Administrație publică. Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, am pregătit un mix interdisciplinar optim de materii provenind din domenii diferite (științe politice, studii europene, științe economice, drept, sociologie, resurse umane), oferind o paletă completă de cursuri necesare unui debutant într-o carieră în administrația publică. În plus, echipa care predă la această specializare este una mixtă, alcătuită din cadre didactice ale Universității la care se adaugă experți externi, practicieni ai administrației publice, formând împreună mixt-ul ideal de formatori pentru viitorii administratori publici. De asemenea, studenții care se vor prezenta la Admitere în 2017 pentru această specializare vor avea șansa unică în România de a studia Administrație publică, în următorii trei ani, în orașul Capitală Culturală Europeană 2021 și să beneficieze de stagii de practică în instituțiile noastre partenere din administrația locală, de activități curriculare și extra-curriculare în context multicultural.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II - semestrul 2 și III- semestrul 1, în acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educației Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
 Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student și acceptarea de către conducerea unității respective, precum și a coordonatorului de practică.
Locații pentru practică: Primăria Timișoara, Prefectura Timiș, Asociația Pro Democrația, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Studentii pot obtine 2 extra credite pe semestru in urma acestei activitati. Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament voluntariat

Plan învățământ Administrație publică I
Plan învățământ Administrație publică II
Fișe discipline

Coordonator program de studii: lect. dr. Corina Turșie

Informații generale:
Domeniul de studii: Științe ale comunicării
Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice
Durată: 3 ani (6 semestre)
Nr. de credite: 180
Forma de învăţământ: cu frecvență
Calificare conferită la absolvire: Licenţiat în Ştiinţele comunicării
Programul de studii este acreditat (calificativul „încredere”, în baza avizului Consiliului ARACIS din 23.07.2015.
Capacitatea de școlarizare în primul an de studii – 110 studenţi/an).
Adresabilitate: absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; absolvenți/ studenți ai altor facultăți, care doresc să urmeze o a doua specializare.

Descrierea specializării. Astăzi suntem conștienți de faptul că realitatea se construiește prin comunicare – ceea ce nu comunicăm, nu există pentru noi. Felul în care comunicăm și ce comunicam ne definește atât cultura individuală, cât și cea colectivă. Prin comunicare, convingerile, atitudinile, deciziile, acțiunile și comportamentele noastre capătă sens. Comunicarea determină paradigma interacţiunii sociale. Deși studiile privind comunicarea și relațiile publice au cunoscut o expansiune semnificativă abia în secolul al XX-lea, rădăcinile acestei activități sunt la fel de vechi ca însăși comunicarea – cea mai neîmplinită nevoie umană, născută din necesitatea noastră de a relaționa, de a împărtăși, de a fi ascultați și înțeleși. Comunicarea este un domeniu de studii fără limite, un univers deschis, care integrează cele mai diverse modalități de expresie și perspective de abordare, indiferent că ne referim la comunicarea interpersonală sau la comunicarea publică, cea care, la rândul său, poate lua formele comunicării instituționale, interculturale, politice, comerciale, mediatice etc.

Arii de specializare. Alegând să exploreze domeniul comunicării și relațiilor publice, cei interesați vor învăța cum să devină adevărați manageri ai comunicării, cum să-şi stabilească obiectivele de comunicare, cum să găsească mijloacele și modalităţile prin care să ducă la îndeplinire aceste obiective, cum să dezvolte relaţii cu presa, cu partenerii, furnizorii, clienții, cu societatea. PR-ul este o profesie care necesită o combinaţie de calităţi, precum: abilitatea de a comunica, capacitatea de a interacţiona cu oamenii, de a socializa, de a face față unor situații de criză, de a te adapta la contexte noi ș.a. Specialiștii în relații publice știu cum să evalueze atitudinile publicului, știu cum să obțină înțelegerea, acceptarea și încrederea acestuia.

Posibile ocupații. În temeiul prevederilor Hotarârii de Guvern nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării Ocupațiilor din România (COR), specialiștii în relații publice planifică, dezvoltă, implementează și evaluează strategiile de informare și comunicare, care asigură înțelegerea și imaginea favorabilă cu privire la companii și alte organizații, bunurile și serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunității. Programului de studii Comunicare și relații publice, prin competențele pe care le asigură, vizează următoarele ocupații incluse în COR: 243201 – specialist în relații publice; 243202 – mediator; 243203 – referent de specialitate marketing; 243204 – specialist protocol și ceremonial; 243205 – consultant cameral; 243206 – purtător de cuvânt; 243207 – brand manager; 243208 – organizator protocol; 243209 – organizator relații; 243210 – organizator târguri și expoziții; 243211 – prezentator expoziții; 243212 – specialist relații sociale; 243213 – expert relații externe; 243214 – curier diplomatic; 243216 – analist servicii client; 243217 – asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare); 243218 – corespondent comercial; 243219 – asistent comercial; 243220 – specialist în activitatea de lobby.

Scurt istoric al programului de studii. Programului de studii Comunicare și Relații Publice (denumirea inițială – Comunicare Socială și Relații Publice), ofertat de Universitatea de Vest din Timișoara, a fost înființat în anul 2004 și funcționează, până în prezent, în cadrul Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării, alături de celelalte specializări din domeniul comunicării: Jurnalism, Științe ale Informării și Documentării și Publicitate. Inițial, programul de studii a funcționat în baza autorizației provizorii, obținând acreditarea în anul 2007. În anul 2015, în urma reevaluării periodice externe, realizate de către Comisia de specialitate din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), programul de studii Comunicare și Relații Publice a primit calificativul „încredere”, conform avizului Consiliului ARACIS din 23.07.2015), document care certifică respectarea de către ofertant a tuturor cerințelor normative obligatorii, a criteriilor, indicatorilor de performanță și standardelor de calitate generale și specifice, prevăzute de legislația națională și europeană în domeniu.

Traseul parcurs. Obiectivul general al programului de studii Comunicare și Relații Publice este subordonat unei misiuni formative, ştiinţifice şi culturale, menite să asigure studenţilor o pregătire de bază în domeniul comunicării și relațiilor publice, îmbinând aspectele teoretice cu cele aplicative, în vederea dobândirii cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare, care să le faciliteze absolvenţilor inserţia în câmpul muncii, să-i ajute să dezvolte o afacere proprie sau să le ofere perspectiva de a-şi continua studiile şi de a se angrena în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Conţinutul formativ al programului de studiu, reflectat în Planul de învățământ, se constituie din următoarele categorii de discipline: fundamentale, de specialitate şi complementare.
Disciplinele din Planul de învăţământ sunt distribuite pe ani de studii şi pe semestre, în succesiune logică. Astfel, în anul I, în primele două semestre de studiu, sunt incluse, îndeosebi, disciplinele fundamentale, introductive, iar în anii II și III de studii, accentul cade pe disciplinele de specialitate, care sunt focalizate pe achiziţionarea de cunoştinţe şi competenţe profesionale. Disciplinele complementare asigură dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe transversale, din ariile interdisciplinare/ transdisciplinare ale programului de studii vizat sau din alte domenii fundamentale.
Întregul parcurs curricular se bazează pe principii, metode şi medii de învăţare centrate pe student, în care relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte rezultatele învăţării.

Practica de specialitate. Pe parcursul semestrelor 3-6, studenții au posibilitatea să-și pună în aplicare cunoștințele dobândite și să interacționeze cu mediul profesional, prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea proiectelor în echipe multidisciplinare, vizite de documentare etc.

Voluntariat. Voluntariatul încurajează dialogul cu factorii de decizie, cu mediul de afaceri, cu organizaţiile non-profit, cu ONG-urile, cu comunitatea. Activitatea de voluntariat este inclusă în Planul de învățământ ca disciplină facultativă, în toate cele 6 semestre de studiu, fapt ce asigură recunoașterea și acordarea a câte două credite transferabile (suplimentare față de cele 180 de credite obligatorii) pentru fiecare semestru în care a fost realizat stagiul de voluntariat. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în Suplimentul de diplomă.
Voluntariatul oferă studenților șansa unui început, posibilitatea de a se familiariza cu contexte sociale noi, de a trăi experiențe inedite, de a-și cunoaște și valorifica mai bine potențialul, de a-și spori vizibilitatea în comunitate și de a-și construi un viitor.

Oportunități de angajare. Specialiștii în comunicare și relații publice își desfășoară activitatea în următoarele tipuri de organizații: agenții de relații publice; departamente de specialitate ale guvernului, administrației publice și a diferitor servicii publice; organizații non-profit; ONG-uri; departamente sau firme specializate în relații publice (public relations, corporate communication, communication, public affair, advertising public relations); secții specializate, dedicate diferitelor probleme: relații cu presa, cu consumatorii, cu investitorii, cu agențiile guvernamentale, etc.
În calitate de tehnicieni și manageri ai comunicării, specialiștii în relații publice, „relaționiștii”, îndeplinesc diverse funcții și atribuții,. Enumerăm doar o parte din gama vastă a atribuțiilor specifice: îmbunătățirea imaginii instituției; facilitarea comunicării interne și externe, facilitarea rezolvării problemelor, a situațiilor de criză, care implică aspecte de comunicare; redactarea și editarea de comunicate, știri de presă, radio sau televiziune, newslettere, scrisori, anunțuri, cuvântări, rapoarte de activitate în formate tradiționale sau multimedia; apariția în fața unor publicuri, interne sau externe, pentru a ține cuvântări; pregătirea apariției și discursului public pentru liderii organizațiilor, purtătorii de cuvânt sau alți membri ai organizației; organizarea de evenimente speciale, conferințe de presă, inaugurări de obiective, aniversări, vizite, concursuri, lansări de programe, campanii de stringhere de fonduri; contactarea, stabilirea de legături și menținerea relațiilor cu presa, cu reprezentanții comunității, cu liderii organizațiilor, cu mediul de afaceri; distribuirea de informații sau plasarea materialelor în presă; analiza categoriilor de publicuri, interne sau externe; studierea situației politice, a poziției presei și a grupurilor de interese; planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea programelor de relații publice.

Puncte tari
1. Relevanţa cognitivă şi profesională a programului de studii Comunicare și relații publice este definită în funcţie de cerinţele pieţei muncii, de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu.
2. Studenții pot să-și individualizeze parcursul formativ prin oportunitatea de a alege din pachetele de discipline opționale de specialitate și complementare, incluse în Planul de învățământ. Pe parcursul semestrelor 3-5, studenților li se oferă posibilitatea să aleagă din vasta gamă de discipline complementare, ofertate de toate facultățile UVT. Specificul acestor discipline, care vizează formarea de competențe transversale, constă în faptul că sunt de noutate absolută, sunt în acord cu ultimele evoluții ale domeniilor de referință, reprezintă rezultatul cercetărilor de ultimă oră și al creativității cadrelor didactice care le-au elaborat și propus. Diversificarea ofertei educaționale se poate realiza și prin completarea studiilor cu discipline facultative, care i-ar putea ajuta pe viitorii specialiști să facă față mai ușor competiției de pe piața muncii și exigenţelor sociale actuale.
3. Internaționalizarea ofertei educaționale se realizează prin mobilitățile la care au acces studenții specializării Comunicare și relații publice. Programul de mobilități ERASMUS+ oferă studenților ocazia de a studia sau de a efectua un stagiu de practică într-o întreprindere sau instituţie de învăţământ superior, cu care UVT are încheiat un acord bilateral, beneficiind de sprijin financiar pe toată durata de studii, cuprinsă între 3 și 12 luni. Stagiile de studiu sau plasament urmate în străinătate sunt recunoscute la întoarcerea în ţară, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Plan învățământ CRP I
Plan învățământ CRP II
Plan învățământ CRP III
Fișe discipline

Descrierea specializarii
Programul de studii Filosofie are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul Filosofiei prin discipline specifice care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Întregul proces educativ este proiectat astfel încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare. Programul de studii Filosofie asigură pregătire teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Scurt istoric al programului de studii
Programul de studii Filosofie a luat ființă în anul 1990, când a fost inaugurată Catedra de Filosofie. Din 2005 devine Catedra de Filosofie și Științe ale Comunicării, iar din 2006 i se alătură, sub același nume, specializarea Jurnalism și specializarea Biblioteconomie și Știința Informării – devenită ulterior Științe ale Informării și Documentării, propunându-și ca împreună să promoveze studiile de specialitate în cadrul Universității de Vest din Timișoara, precum și pe plan regional și național. Programele sale academice au ca scop dezvoltarea curriculară a studiilor filosofice și de stiințele comunicării prin publicarea unor lucrări de referință și crearea unui cadru instituțional necesar formării de specialiști.

Arii de specializare
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene – în limba română și germană, Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Ştiinţe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizată pe cele trei nivele de funcţionare a învăţământului universitar românesc (Licenţă, Master şi Doctorat). Programul de studii Filosofie este organizat astfel: Filosofie - nivel licenţa, Philosophical Counselling and Consultancy - nivel Master, doctorat în Filosofie – nivel Doctorat.

Traseul parcurs
Programul de studii Filosofie este organizat astfel: Filosofie - nivel licenţa, Philosophical Counselling and Consultancy - nivel Master, doctorat în Filosofie – nivel Doctorat. Dacă veți alege să studiați Filosofie, veți învăța să: Identificați, analizați şi soluţionați probleme interumane şi interculturale; Produceți, proiectați şi comunicați idei filosofice; Abordați teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente.;

Specializarea Filosofie vă pregătește pentru următoarele profesii:
Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi gimnazial; Consilier pentru tineret; Publicist;
Consiler de etică

Posibile ocupatii
Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei. Coduri C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din Romania):
Filozof 263301 Istoric 263302 Istoriograf 263303 Politolog 263304 Cercetător în filozofie 263305 Asistent de cercetare în filozofie 263306 Cercetător în istorie 263307 Asistent de cercetare în istorie 263308 Cercetător în ştiinţe politice 263309 Asistent de cercetare în ştiinţele politice 263310
Profesii înrudite: Consilier parlamentar european; Consultant proiecte europene; Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Oportunitati de angajare
Absolvenții programului de studii Filosofie pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții programului de studii Filosofie au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Filosofia se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile culturale şi de cele socio-politice aflate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare, colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.

Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.

Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat

Plan învățământ Filosofie I
Plan învățământ Filosofie II
Plan învățământ Filosofie III
Fise discipline

Descrierea specializarii. Programul de studiu Jurnalism are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul Jurnalismului prin discipline specifice care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Întregul proces educativ este proiectat astfel încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare. Programul de studii Jurnalism asigură pregătire teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Scurt istoric al programului de studii. Programul de studiu Jurnalism a luat ființă în anul 1992, când a fost inaugurată Catedra de Jurnalism a Facultății de Litere, Filosofie și Istorie. Din 2004, programul de studii Jurnalism a trecut la facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, propunându-și ca să promoveze studiile de specialitate în cadrul Universității de Vest din Timișoara, precum și pe plan regional și național. Programele sale academice au ca scop dezvoltarea curriculară a studiilor filosofice și de stiințele comunicării prin publicarea unor lucrări de referință și crearea unui cadru instituțional necesar formării de specialiști.

Arii de specializare. Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene – în limba română și germană, Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Ştiinţe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizată pe cele trei nivele de funcţionare a învăţământului universitar românesc (Licenţă, Master şi Doctorat). Programul de studii Filosofie este organizat astfel: Filosofie - nivel licenţa, Philosophical Counselling and Consultancy - nivel Master, doctorat în Filosofie – nivel Doctorat.

Traseul parcurs. Programul de studii Jurnalism este structurat sub forma unui ciclu de licenţă de 3 ani, urmat de un program de masterat de 2 ani, în domeniul Mass-media şi relaţii publice. În cadrul ciclului de licenţă şi de masterat, studenţii la Jurnalism învaţă să: redacteze materiale jurnalistice de diverse genuri (ştire, interviu, reportaj ş.a.), să înţeleagă şi să folosească limbajul audiovizual, să parcurgă paşii necesari creării şi promovării unui produs media online (design web şi producţia unei publicaţii, tehnici de comunicare în social media ş.a.), să analizeze critic fenomenul media, să utilizeze eficient tehnici de persuasiune şi multe altele. În plus, studenţii pot face practică în cadrul unui studio de televiziune dotat cu echipamente de ultimă generaţie: UVT TV este o televiziune studenţească despre care puteţi afla mai multe urmând aceste link-uri: https://tv.uvt.ro/ și https://www.facebook.com/uvt.tv/

Posibile ocupatii. Comentator publicist 245102 Corector 245103 Corespondent special (ţară şi străinătate) 245104 Editorialist 245108 Fotoreporter 245109 Lector presă / editură 245110 Publicist comentator 245112 Reporter 245114 Reporter operator 245115 Secretar de emisie 245117 Secretar de redacţie 245118 Secretar responsabil de agenţie 245119 Tehnoredactor 245121 Comentator radio tv 245126 Redactor rubrică 245128 Realizator emisiuni rtv 245512 Producător rtv (ştiri) 245521 Editor rtv (ştiri) 245522

Oportunitati de angajare. Absolvenții programului de studiu Jurnalism pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor organizații media din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții programului de studiu Jurnalism au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari. Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Jurnalismul se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile culturale şi de cele socio-politice aflate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare, colaborarea strânsă cu alte centre universitare din țară și străinătate. Jurnalismul de la UVT are un număr mare cursuri și seminarii dedicate genurilor jurnalistice, pentru ca studenții să poată realize profesionist știri, relatări, reportaje, feature, investigații, editorial și alte genuri de opinie.

Practica de specialitate. Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator. Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat. La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:

Art. 3. (1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”. (2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”. (3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.

Art.4. (1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT. (2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat. (3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Plan învățământ Jurnalism I
Plan învățământ Jurnalism II
Plan învățământ Jurnalism III
  Fișe discipline

Descrierea specializării
Programul de studii Publicitate, program cu un caracter aplicativ, urmăreşte să formeze viitorii profesionişti şi în comunicarea publicitară, branding, media planning, comportamentul consumatorului, publicitate online, social media etc. capabili să propuna, gestioneze și să finalizeze activitățile curente legate de comunicarea specifică publicităţii.
Încurajăm creativitatea şi inovaţia susţinând prin cunoştinţe teoretice şi sesiuni de practică în instituţii de profil, dorindu-ne să formăm impreună generaţii cu o nouă viziune. Odată cu necesitatea tot mai mare a creării de branduri autentice, pe piaţa autohtonă se resimte imperativ nevoia de profesionişti în Publicitate, care să construiască şi să gestioneze eficient comunicarea, brandul şi imaginea de marcă a instituţiilor sau a persoanei.

Scurt istoric al programului de studii
Anul 2009 a însemnat pentru facultatea noastră înfiinţarea unei secţii care vă poate aduce mai aproape de lumea reclamelor si campaniilor publiitare. Programul este acreditat din anul 2015 şi promite să vă ofere o viziune de ansamblu asupra fenomenului mass-media, strategiilor publicitare, promovării imaginii de marcă şi a comunicării de brand.

Arii de specializare
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene – în limba română și germană, Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Ştiinţe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizată pe cele trei nivele de funcţionare a învăţământului universitar românesc (Licenţă, Master şi Doctorat).
Programul de studii Publicitate este organizat la nivel licenţa, continuarea studiilor putand fi realizată la nivel masteral prin specializarea la Masteratul Mass Media și Relatii Publice.

Traseul parcurs
Programul de studii Publicitate vă va învăța să:
- Proiectați și să realizați produse publicitare în conditii prestabilite (afise, broșuri, pagini de facebook, continut tip text, video, audio, foto, campanii publicitare, signalistică și materiale de promovare outdoor etc.) ;
- Realizați un produs publicitar sau o campanie publicitară de la faza inițială și până la analiza feedback-ului primit de la client;
- Identificați şi utilizați corespunzător elementele specifice de deontologie şi de responsabilitate socială.
- Recunoașteți elementele de manipulare dar si pe cele de persuasiune
- Înțelegeți comportamentul consumatorului de azi și să veniți în întâmpinarea nevoilor lui
- Abordați teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente.;

Specializarea Publicitate vă pregătește pentru următoarele ocupații și profesii:
Account manager, account planner, copywriter, media planner, social media expert, specialist in publicitate; specialist promovare online, copywriter; referent de specialitate marketing; Art director publicitate; brand manager; mediaplanner; organizator evenimente, organizator targuri şi expoziţii; organizator protocol; manager de produs; formator; organizator/conceptor/consultant formare; profesor în învăţământul gimnazial - ştiinţe socio-umane şi ale comunicării; auditor responsabilitate socială; tehnoredactor; comentator publicist, publicist comentator; comentator radio TV; corespondent radio, corespondent presă; corespondent special (în ţară şi în străinătate); Organizatori de conferinte; Sef birou reclama publicitara


Oportunitati de angajare
Absolvenții programului de studii Publicitate sunt integrați ușor pe piața muncii datorită verstilității cunoștințelor lor. Buna pregătire teoretică și practică în domeniu este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, cursurile din trunchiul comun asigură întelegerea domeniilor conexe cu care vor interacționa pe piața muncii (marketing, PR - Comunicare și relații publice, mass media etc.)

Puncte tari
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Publicitatea e o specializare căutată de absolventii de liceu, cu o rată mare de absorbție pe piața muncii din domeniu. Încurajăm creativitatea şi inovaţia studenților noștri susţinându-i prin cunoştinţe teoretice şi sesiuni de practică în instituţii de profil. Specializarea își propune să formeze generaţii cu o nouă viziune asupra fenomenului publicitar, generații care să contribuie la construirea și consolidarea unui brand de țară, de persoană sau de produs.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
- Studenții de la specializarea Publicitate anul II au inițiat prin tradiție organizarea unui eveniment de bun venit bobocilor, tradiție ce se transmite din 2009 încoace. Implicarea în organizarea acestui eveniment poate fi raportată ca practică de specialitate sau ca activitate de voluntariat.
Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat

Plan învățământ Publicitate I
Plan învățământ Publicitate II
Plan învățământ Publicitate III
Fișe discipline

Descrierea specializarii.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene răspunde unor cerinţe stringente ale societăţii actuale. Încadrarea în criteriile de performanţă europene şi internaţionale reprezintă o preocupare majoră în societatea noastră, motiv pentru care formarea specialiştilor în domeniile relațiilor internaţionale şi studiilor europene este considerată prioritară. În cadrul specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se asigură pregătirea teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Scurt istoric al programului de studii.
Specializarea „Relații Internaționale și Studii Europene” (linia cu predare în limba română) s-a dezvoltat constant de-a lungul vremii. Parcursul acestei specializări este parte a istoriei facultății în cadrul căreia funcționează. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării este cea mai tânără din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, fiind înființată în 1999. Piatra de temelie a facultății a fost pusă de conf. univ. dr. Gabriela Colțescu, primul decan al instituției din 1999 până în 2003. La acea vreme denumirea oficială era: Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării, având două specializări: „Științe Politice” și „Relații Internaționale și Studii Europene”. Pornind de la aceste două specializări inițiale facultatea s-a dezvoltat în mai multe etape.

Arii de specializare.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene vă pregătește (printre altele) pentru următoarele profesii: Referent relaţii externe (241913); Consilier afaceri europene (241949); Politolog (244304); Comentator publicist (245102); Editorialist (245108).

Traseul parcurs.
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene – în limba română și germană, Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Ştiinţe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizată pe cele trei nivele de funcţionare a învăţământului universitar românesc (Licenţă, Master şi Doctorat).

Posibile ocupatii.
Dacă veți alege să studiați Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, veți învăța să: a) Elaborați proiecte europene si internaţionale; b) Utilizați metodologii de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
c) Proiectați strategii in domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene; d) Asigurați asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse. Profesii înrudite: Consilier parlamentar european; Consultant proiecte europene; Consilier relații transnaționale; Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Oportunitati de angajare.
Absolvenții specializării „Relații Internaționale și Studii Europene” pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, R.I.S.E se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile socio-politice aftlate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare (dovada este în primul rând existența unei linii cu predare în limba română și a uneia cu predare în limba germană), colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate.
Informații sintetice despre practica de specialitate: a) Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr. 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
b) Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
c) Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
d) Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctul b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art.3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Plan învățământ RISE I
Plan învățământ RISE II
Plan învățământ RISE III
Fișe discipline

Coordonator program de studii: lect. dr. Mihai Panu

Linia de predare în limba germană a specializării Relații Internaționale și Studii Europene fost gândită pentru a îmbina nevoia de specialişti în acest domeniu, odată cu integrarea României în structura comunitară şi dorinţa de a păstra vie cultura şi limba germană în Banat. Multiculturalitatea de care se bucură această specializare i-a adus faimă nu doar pe plan naţional, cât şi internaţional, dovadă fiind multiplele colaborări cu instituţii de învăţământ superior din spaţiul german. La baza creării acestei linii de studiu în limba germană stă un proiect de colaborare încheiat între Universitatea de Vest și Conferința rectorilor din Republica Federală Germania, precum și Serviciul german de schimburi academice (DAAD). Dacă veți alege să studiați Relații Internaționale și Studii Europene în limba germană, veți învăța să:
 • Elaborați proiecte europene si internaţionale;
 • Utilizați metodologii de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
 • Proiectați strategii in domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene;;
 • Asigurați asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse.
Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene în limba germană vă pregătește pentru următoarele profesii:
 • Analist al problemelor de multiculturalitate în spațiul est-european;
 • Consilier afaceri europene;
 • Consilier al deputatului minorității germane din Parlamentul României;
 • Secretar diplomatic.
Plan învățământ RISEg I
Plan învățământ RISEg II
Plan învățământ RISEg III
Fișe discipline sem. I an 1
Fișe discipline sem. I an 1
Fișe discipline sem. I an 1

Coordonator program de studii: lect. dr. Alexandru Jădăneanț

Informaţia înseamnă putere. Internetul, serviciile web, motoarele de căutare, blog-urile, platformele enciclopedice wiki, au schimbat reperele tradiţionale despre informare şi comunicare. Urmând specializarea Științe ale Informării și Documentării, veți afla tot ce trebuie despre: medii digitale, baze de date, mass-media, servicii de informare, management şi marketing info-documentar, arhivistică, patrimoniu cultural, organizarea cunoştinţelor, publicitate şi comunicare. Vreți ca viitorul să vă găsească format pentru a trăi în noua societate a informaţiei şi cunoaşterii? Alegeți domeniul info-documentar şi vi se vor deschide infinite posibilităţi de dezvoltare! Dacă veți alege să studiați Științe ale Informării și Documentării, veți învăța să:
 • Utilizați noile tehnologii de informare şi comunicare;
 • Gestionați eficient colecţiile info-documentare în contexte instituţionale diverse;
 • Descrieți şi aplicați metode şi tehnici de analiză, organizare şi evaluare a conţinuturilor info-documentare.
Specializarea Științe ale Informării și Documentării vă pregătește pentru următoarele profesii:
 • Documentarist;
 • Bibliotecar;
 • Bibliograf;
 • Referent difuzare carte.
  Planuri de învățământ - SID 2015-2016

Descrierea specializarii. Științele Politice reprezintă domeniul de studiu preocupat de descrierea și analiza principiilor, instituțiilor și proceselor guvernamentale la nivel local, național, regional și internațional.

Scurt istoric al programului de studii . Specializarea Științe Politice a fost înființată în anul 1999 ca specializare în cadrul nou createi Facultăți de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, cea mai tânără din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Piatra de temelie a facultății a fost pusă de conf. univ. dr. Gabriela Colțescu, primul decan al instituției din 1999 până în 2003. Pe parcursul timpului, noua specializare la nivel de licență s-a dezvoltat treptat ajungând să ofere programe de studiu la nivel masteral și doctoral.

Arii de specializare. Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (în limba română și germană), Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Științe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Filosofie și Științe ale Comunicării).

Traseul parcurs. Specializarea Științe Politice oferă oportunități de studiu pe cele trei nivele de funcționare a învățământului universitar românesc: Licență, Masterat și Doctorat.

Posibile ocupatii. Legislator, membru al executivului, înalt conducător al administrației publice (cod COR 111); Politolog (cod COR 244304); Comentator publicist ( cod COR 245102); Editorialist (cod COR 245108); Secretar organizație politica (cod COR 111404); Referent administrație publica (cod COR 242204); Consilier organizație politică (cod COR 111401); Cercetători si asistenți de cercetare in filozofie, istorie si politologie (cod COR 2583); Consilier afaceri europene (cod COR 241949).

Oportunitati de angajare. Specializarea Științe Politice are o relevanță aparte în societatea românească postcomunistă. Aceasta oferă studenților instrumentele necesare analizei fenomenelor politice contemporane și abilitățile necesare participării la transformarea și consolidarea instituțiilor democratice. Încurajarea spiritului critic, dezvoltarea unor valori și comportamente asociate unui leadership dinamic, înțelegerea complexității fenomenului social-politic și profesionalizarea politicului sunt câteva dintre cele mai importante repere ale acestei specializări. Dacă veți alege să studiați Științe Politice, veți învăța să elaborarăți și gestionați proiectele, planurile, programele și acțiunile social- politice; proiectați strategii politice în contexte locale, regionale, naționale și globale; susțineți, promovați și comunicați idei și valori sociale si politice. Aceste competențe și cunoștințe sunt solicitate tot mai mult de către angajatorii care activează în domeniul social-politic precum instituțiile publice, organizațiile societății civile și organizațiile lucrative.

Puncte tari. Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, sunt ofertate discipline precum Gen si Politica, Studii de arie – Europa Centrală și de Sud-Est, Analiză de discurs, Politică regională etc., cursuri care cu greu se regăsesc printre cursurile ofertate de alte facultăți de profil din țară. Apoi, există programe si oportunități de practică pentru studenții noștri rezultate din poziționarea geografică a Universității noastre, cum ar fi programele de cooperare transfrontalieră sau programele ADR Vest. Nu în ultimul rând, proximitatea cu centre universitare de prestigiu (precum Universitatea din Szeged, Universitatea din Belgrad) facilitează transnaționalizarea învățământului și cercetării, precum și dezvoltarea colaborării academice și extra-curriculare în context multicultural.

Practica de specialitate . Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II și III, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator, iar alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student.

Voluntariat. În cadrul specializării Științe Politice, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Acest regulament prevede faptul că studenții UVT pot primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat, credite ce vor fi trecute în suplimentul de diplomă. Informații suplimentare privind activitatea de voluntariat se pot obține accesând următorul link

Plan învățământ SP I
Plan învățământ SP II
Plan învățământ SP III
Fișe discipline

Coordonator program de studii: lect. dr. Ciprian Nițu