Descrierea specializarii

Programul de studii Filosofie are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul Filosofiei prin discipline specifice care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Întregul proces educativ este proiectat astfel încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare. Programul de studii Filosofie asigură pregătire teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic. Programul de studii în Filosofie oferă o perspectivă largă asupra acestui domeniu, oferind atât cursuri ce abordează în mod sistematic probleme din filosofia contemporană cât și cursuri ce abordează istoria filosofiei și interpretarea textelor clasice; atât cursuri cu o aplecare mai teoretică (fenomenologie, metafizică, epistemologie, filosofia limbajului, filosofia științei etc.) cât și cursuri cu o aplecare înspre filosofie practică și aplicată (etică, consiliere filosofică, filosofia religiei, filosofia inteligenței artificiale, etc.). De asemenea, metodele și orientarea generală a specializării sunt ecumenice încercând să nu limiteze educația studenților la o singură abordare sau tradiție filosofică.
Programul de studii Filosofie este organizat astfel: Filosofie – nivel licenţa, Philosophical Counselling and Consultancy – nivel Master, doctorat în Filosofie – nivel Doctorat. Dacă veți alege să studiați Filosofie, veți învăța să: Identificați, analizați şi soluţionați probleme interumane şi interculturale; Produceți, proiectați şi comunicați idei filosofice; Abordați teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente.;

Posibile ocupatii

Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi gimnazial; Consilier pentru tineret; Publicist; Consiler de etică; Filosof; Istoric; Istoriograf; Politolog; Cercetător în filosofie; Asistent de cercetare în filosofie; Cercetător în istorie; Asistent de cercetare în istorie; Cercetător în ştiinţe politice; Asistent de cercetare în ştiinţele politice;

Oportunitati de angajare

Absolvenții programului de studii Filosofie pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții programului de studii Filosofie au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.

Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Filosofia se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile culturale şi de cele socio-politice aflate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare, colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate.

Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.

Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.

Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.

La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat