Finalizarea studiilor universitare

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat, examenul de finalizarea a studiilor universitare de licență constă din două probe:

  1.  Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate (5 credite);
  2.  Proba 2 de prezentare și susținere a lucrării de licență (5 credite).

Nota finală a examenului de licență reprezintă media notelor obținute la cele 2, iar aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu 6, pentru ca examenul să fie unul promovat. Fiecare probă trebuie să fie notată cu o notă mai mare sau egală cu 5 pentru a fi promovată.

Examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație (pentru promovarea căruia se alocă 10 credite). 

Media de promovare a examenului de disertație trebuie să fie cel puțin 6, fiind obținută din media notelor acordate de membrii comisiei pentru examen. 

La începutul anului universitar terminal din ciclul de studii universitare de licență sau masterat, studenții sunt obligați să se înscrie în vederea coordonării lucrării de licență sau disertație pe modulul Turnitin al platformei de e-learning a Universității de Vest din Timișoara. Înscrierea la examenul de licență sau disertație este condiționată de alegerea de către student a temei lucrării de licență sau disertație propusă de cadrul didactic coordonator în cel mult 60 de zile de la debutul anului universitar. Temele de licență, respectiv disertație propuse de facultăți, precum și numele coordonatorilor lucrărilor, se vor publica pe site-ul facultății la care studentul este înmatriculat. 

Lucrările de licență sau disertație trebuie să aibă un conținut original, fiecare dintre acestea fiind verificate printr-un program software de identificare a similarității (soft „antiplagiat”), în conformitate cu Anexa 2 a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat  – Metodologia privind activitatea de coordonare a lucrărilor de finalizare de studii și privind activitatea de verificare a originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara

După un termen de 12 luni de la data promovării examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență sau masterat, studenții își pot ridica diplomele, însă până la eliberarea acestora, absolvenții primesc, la cerere, adeverințe de absolvire a studiilor

Documente utile: