1.1. Obiectiv general
În conformitate cu misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea de Vest din Timișoara (articolul 6 din Carta UVT) obiectivul general constă în formarea de profesioniști cu înaltă calificare în acord cu Sistemul European al Calificărilor în Învățământul Superior prin asigurarea dobândirii cunoștințelor și competențelor necesare pentru specialiștii cu studii superioare.
1.2. Obiective specifice
1.2.1 Formarea de specialiști în Publicitate prin discipline specifice, care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale;
1.2.2 Racordarea pregătirii profesional-ştiinţifice a studenţilor la standardele europene şi la noile domenii interdisciplinare;
1.2.3 Promovarea valorilor academice, educarea în profil larg, flexibil, interactiv şi continuu a studenţilor;
1.2.4 Promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice în concordanţă cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor locale, naţionale şi europene.
Întregul proces educativ este proiectat astfel, încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare.

Descrierea specializarii

Programul de studii Publicitate, program cu un caracter aplicativ și interdisciplinar, urmăreşte să formeze viitorii profesionişti în comunicarea publicitară, branding, scriere creativă, media planning, comportamentul consumatorului, publicitate online, social media etc. capabili să propuna, gestioneze și să finalizeze activitățile curente legate de comunicarea specifică publicităţii. Încurajăm creativitatea şi inovaţia atât la nivel vizual, textual cât și organizatoric. Susținem toate acestea prin cunoştinţe teoretice dar și aplicative, sesiuni de practică în instituţii de profil, dorindu-ne să formăm împreună generaţii cu o nouă viziune. Odată cu necesitatea tot mai mare de a creea branduri autentice, pe piaţa autohtonă se resimte imperativ nevoia de profesionişti în Publicitate, care să construiască şi să gestioneze eficient comunicarea, brandul şi imaginea de marcă a instituţiilor sau a persoanei.

Reultatele invatarii

  • Proiectați și să realizați produse publicitare în conditii prestabilite (afise, broșuri, pagini de facebook, continut tip text, video, audio, foto, campanii publicitare, signalistică și materiale de promovare outdoor etc.) ;
  • Realizați un produs publicitar sau o campanie publicitară de la faza inițială și până la analiza feedback-ului primit de la client;
  • Identificați şi utilizați corespunzător elementele specifice de deontologie şi de responsabilitate socială.
  • Recunoașteți elementele de manipulare dar si pe cele de persuasiune
  • Înțelegeți comportamentul consumatorului de azi și să veniți în întâmpinarea nevoilor lui
  • Abordați teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente.;

Specializarea Publicitate vă pregătește pentru următoarele ocupații și profesii:

Account manager, account planner, copywriter, media planner, social media expert, specialist in publicitate; specialist promovare online, copywriter; referent de specialitate marketing; Art director publicitate; brand manager; mediaplanner; organizator evenimente, organizator targuri şi expoziţii; organizator protocol; manager de produs; formator; organizator/conceptor/consultant formare; profesor în învăţământul gimnazial – ştiinţe socio-umane şi ale comunicării; auditor responsabilitate socială; tehnoredactor; comentator publicist, publicist comentator; comentator radio TV; corespondent radio, corespondent presă; corespondent special (în ţară şi în străinătate); Organizatori de conferinte; Sef birou reclama publicitara

Oportunitati de angajare

Absolvenții programului de studii Publicitate sunt integrați ușor pe piața muncii datorită verstilității cunoștințelor lor. Buna pregătire teoretică și practică în domeniu este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, cursurile din trunchiul comun asigură întelegerea domeniilor conexe cu care vor interacționa pe piața muncii (marketing, PR – Comunicare și relații publice, mass media etc.)

Puncte tari.

Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Publicitatea e o specializare căutată de absolventii de liceu, cu o rată mare de absorbție pe piața muncii din domeniu. Încurajăm creativitatea şi inovaţia studenților noștri susţinându-i prin cunoştinţe teoretice şi sesiuni de practică în instituţii de profil. Specializarea își propune să formeze generaţii cu o nouă viziune asupra fenomenului publicitar, generații care să contribuie la construirea și consolidarea unui brand de țară, de persoană sau de produs.

Practica de specialitate.

Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
– Studenții de la specializarea Publicitate anul II au inițiat prin tradiție organizarea unui eveniment de bun venit bobocilor, tradiție ce se transmite din 2009 încoace. Implicarea în organizarea acestui eveniment poate fi raportată ca practică de specialitate sau ca activitate de voluntariat.
Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.

La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat