Descrierea specializarii

Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se adresează viitorilor specialiști în domeniul relațiilor internaționale, tinerilor care își doresc să lucreze într-o reprezentanță diplomatică sau în structurile naționale ale Ministerului Afacerilor Externe; se adresează celor care doresc să își construiască o carieră de succes într-o multinațională sau organizație guvernamentală/nonguvernamentală cu impact global. Disciplinele predate îmbină elemente de teorie și practică de specialitate menite să pregătească absolvenți capabili să schimbe viitorul, având cunoștințe și competențe urmărite de cei mai prestigioși angajatori. Absolvenții noștri sunt specialiști care contribuie activ la dinamica mediului internațional.

Arii de specializare.

Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene vă pregătește (printre altele) pentru următoarele profesii: Referent relaţii externe; Consilier afaceri europene; Politolog; Comentator publicist; Editorialist.

Rezultatele invatarii

Specializarea “Relaţii Internaţionale şi Studii Europene” răspunde nevoii globale de specialiști pregatiți să facă față provocărilor zilei de mâine. Într-o lume profund globalizată, atât oportunitățile, cât și provocările au caracter transnațional, de aceea programul de studii urmărește: 

1 Formarea de specialiști în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene prin discipline specifice, care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale;
2. Racordarea pregătirii profesional-ştiinţifice a studenţilor la standardele europene şi la noile domenii interdisciplinare;
3. Promovarea valorilor academice, educarea în profil larg, flexibil, interactiv şi continuu a studenţilor;
4. Promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice în concordanţă cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor locale, naţionale şi europene;
5. Dezvoltarea abilităților și competențelor cerute de piața muncii actuale și viitoare;
6. Oferirea de oportunități de practică, internship și voluntariat relevante pentru domeniul de studii;
7. Facilitarea accesului la oportunități de angajare în domenii esențiale pentru societate

Oportunitati de angajare

Absolvenții specializării „Relații Internaționale și Studii Europene” pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.

Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, R.I.S.E se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile socio-politice aftlate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare (dovada este în primul rând existența unei linii cu predare în limba română și a uneia cu predare în limba germană), colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate.

Informații sintetice despre practica de specialitate: a) Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr. 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
b) Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
c) Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
d) Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctul b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.

La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art.3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Coordonator program de studii: lect. dr. Mihai Panu